Soul & Fellow Human

(Eng below)
Visste du att alla events/ceremonier som jag erbjuder på
BLENHEIM RETREAT är mycket kraftfulla för dig som medmänniska på denna jord. Möjligen mycket viktiga dessutom. Kanske du frågar dig… hur kan det komma sig? Jo, om du tar hand om ditt inre, låter dina rötter och medfödda kraft komma till ytan, så kan du ta hand om andra med den kärlek som du har inom dig. Och dessutom kommer du frisläppa stress, skuld, skam, sorg, förvirring och oro kring att du inte är bra nog, plus många andra saker. Ett resultat av din inre frid och som påföljd frihet till alla på vårt jordklot. 
Dessutom är du värd det bästa och den kärlek du är! 
Alltså inget farligt och konstigt! Men kanske du tvivlar och tycker det låter konstigt…?
De flesta människor promenerar omkring utan förbindelse, som att de är sovande fast vakna, de ha tappat bort sin förmåga att se och lyssna. Det skapar för det mesta sjukdom och ångest. Människan är en revolutionerande arter.
Du behöver inte vara sjuk för att besöka mina ceremonier eller healing-behandlingar. Förmodligen känner du dig stressad, kanske har varit med om dåtida trauma eller tidigare utbrändhet, förvirrad över vad som är rätt eller fel, sömnsvårigheter, har smärtor både fysiskt och mentalt. Eller bara vill ta ett steg djupare in i det okända och möjligheten till nya perspektiv och insikter om din rötter.  
Kan jag hjälpa dig? Javisst! Boka in dig på Shamansk healing eller någon av mina ceremonier som både aktiverar och frigör på samma gång.
Gör healing ont? Ibland Ja, vi måste möta våra rädslor och inre smärtor för att kunna släppa taget om dem.
Målet är att kunna leva livet med insikt om vem du är och tillämpa denna befriande känsla för kropp och själ. Den naturliga läkningsprocess tillhandahålls. 
 
Jag som erbjuder dig denna möjlighet heter Anna Brus och har sedan jag föddes haft en autentisk medial läggning. Stängde av min andliga förmåga under min barndom som var fylld av rädsla, tonårstid som var en storm av förvirring, som en följd av många vuxna år av stress, depression och inre smärta.
För cirka tolv år sedan började min pilgrimsvandring tillbaka till min själ och andlighet. En lång och transformerande resa. Yoga öppna upp portar, meditation tillätt min kropp att släppa taget, Reiki och självhypnoskurs gav mig insikter som jag trodde inte var möjligt. Såklart tvivlade jag många gånger. Men gav inte upp. Sakta och tålmodigt började min själ återvända till kroppen.
Därefter blev jag vägledd mot Shamanism som är den äldsta uråldriga andliga teknik och används runt om i världen. Det mest smärtsamma men mest underbara vibrerande upplevelse att få erfara, att sakta sudda ut illusioner om vad som är verklighet och inte. Att sakta fyllas av kraft och kärlek. Att genomgå processer genom medvetandet och ta emot svar som är gudomligare än gudomligt. Att bli ett med sig själv och alla andra. Och som en puffande viskning bara vet jag. 
Har enorm TACKSAMHET till hela min familj som har varit delaktig hela vägen, nära eller på distans. Och alla vänner, elever och andra som bidragit med ert stöd och ljus under dessa år av resande, sökande av kunskap & vishet. En nyckel är att aldrig bli expert, vi är alla elever; sökande, lärande och helande som aldrig tar slut. 
 
Ur denna resa har nu min mediala & healing-kunskap återvänt och är starkare är någonsin. Genom mina guider blir jag vägledd, jag kanaliserar och talar/lyssnar genom hjärta och sinnen. Oftast används vibrerande ljud som Trumma (Trumresa) och det fantastiska Light Language. Light Language (Ljus språk) är ett språk som alla förstår på själsnivå och kan talas genom händer, tal, sång och/eller symboler.
Så våga ta steget! Din resa är din resa, jag och mina guider ger dig support på vägen. Tillåt tiden att visa och intentionen att växa.
Varmt Välkommen, du vackra Stjärna✨ av Universum.
kontaktuppgift här
läs om Core Shamanism som jag praktiserar.
____________________________________
 
Did you know that all my events/ceremonies at BLENHEIM RETREAT are very powerful for you as a fellow human on this Earth. Probably very much important to. Maybe you ask yourself, how come? Well, if you take care of your inside, letting your roots and innate power come to the surface, then you can take care of others with the love you have within you. And besides, you will release stress, guilt, shame, sadness, confusion and worries that you are not good enough, plus many other things. A result of your inner peace and a outcome of freedom for everyone on our Earth.
Besides that you’re worth the best and the love you are!
So nothing is weird and can not harm you! But maybe you doubt and think it sounds strange …?
Most human walk around disconnected, like they are sleeping in a lively way, lost their ability to se and listen. This creates most of the time sickness and anxiety. Humans are a revolutionary species.
You don’t have to be ill to visit my ceremonies or healing treatments. You probably feel stressed, maybe have been involved in past trauma or previous fatigue, grief, confused about what’s right or wrong, sleepingproblems, have pain both physically and mentally. Or just want to take a step deeper into the unknown and be able to open new perspectives and insight about your roots.
Can I help you? Yes! Book yourself on a Shamanic healing or any of my ceremonies that both activates and release at the same time.
Does healing hurt? Sometimes Yes, we have to face our fears and inner pain in order to let go of them.
The goal is to be able to live life with insight about who you are and apply this liberating feeling for body and soul. Our natural healing process is provided.

Anna Brus is my name who will offer you this opportunity. Since I was born I have had the authenticity to be medial. But during my childhood, filled with fear, I turned of my spiritual ability, adolescence stormy with confusion, as a result with many years of stress, depression and inner pain.
About twelve years ago, my pilgrimage began back to my soul and spirituality. A long and transforming journey. Yoga opened up portals, meditation allow my body to let go, Reiki and self-hypnosis course gave me insights I didn’t know were possible. Of course, I did doubt many times. But never gave up. Slowly and patiently, my soul began to return to the body.
Then I was guided towards Shamanism, the oldest ancient spiritual technique used around the world. The most painful but most wonderful vibrating experience to explore, to slowly erase illusions about what is real and not. Slowly fill up with power and love. To undergo processes through consciousness and receive responses that are more divine than divine itself. To become one with yourself and everyone else. And like a puffing whisper I just knew.
I have tremendous GRATITUDE to my beautiful family who have been involved all the way, close or in a distance. And all friends, students and others who have contributed with support and light during these years of journeying, searching for new knowledge & wisdom. One key is not to become an expert, we’re all learners; searching, learning and healing never ends. 

From this journey, my medial & healing-knowledge has returned and is stronger then ever. Through my helping spirits I am guided, I’m channeling and speak/listen through heart and mind. Most often, vibrant sounds are used as the Drum (Drum-journey) and the amazing Light Language. Light Language is a language that everyone understands at the soul level and can be spoken through hands, speech, song and/or symbols.

So please dare take the step! Your journey is your journey, me and my guides give you support along the way. Allow time to show and intention to ignite.
Warm Welcome, you beautiful Star✨ of the Universe!
contact me
read about Core Shamanism as my practise.

Welcome to Shamanism/Healing/Ceremonies at Blenheim Retreat – Skåre south Sweden (photo Ögonblickets fotograf)

The Message – A Shift

(Eng below)
– En ödla som hälsar på dag efter dag och till sist sitter mitt framför mina ögonen – INNE i mitt kök. Ni vet känslan av att den vill säga något… har ett budskap… Jag bara känner det, var tvungen att kolla upp! ”Ödlan är ett kraftfullt totemdjur, den avslöjar dina svagheter, dina styrkor och frammanar energi till förändring. Den ger Styrka, Kraft att Förnya det som är förlorat, avskildhet från egot, möta sina rädslor, styra drömmar och att ’röra sig på andra sidan’.”
Vissa indianstammar tror att ödlor kan bota de sjuka och ber om ödlans styrka i sång. När ödlan slingrar sig in i ditt liv så kan det innebära ett behov av att agera snabbt för att undvika fara och vara beredd att lämna någonting bakom sig.”

Jag är just nu inne i stor förändring. Eller rättare sagt, ännu ett skifte. Nu lite djupare, innerligare. Befinner mig för tillfället i Thailand och mitt yogahus, Samasthiti Retreat. Nästa vecka åker jag på min sjätte fördjupningskurs YinYang-yoga 50 hours med Simon Low. Kurser som alltid är fyllda med förtrollande bra kunskap och vishet. Därefter åker jag tillbaka till Sverige för att glädjande starta mina kurser i båda Samasthitiyoga, Stolyoga samt Workshop och Retreats till Kroatien och Tidaholm. Efter det väntar mig en healing-kurs i naturmedicin samt Shaman healing i vackra Peru. Och däremellan blir det påfyllning med härlig Reiki Art III samt Reiki Master fortutbildning på Bönnarpsgården.
Till följd av min egen utveckling och läkande, låter jag mig vara en källa för läkande till andra. Genom den mest intressanta dyrbara kvalitet vi har i sinnet vill jag förmedla det gudomliga helandet till andra. Dessa fördjupningar är bara början av något nytt som kommer att finnas med i mina framtida kurser & events. Med andra ord, mycket djup förändring. Rädsla har jag lagt bakom mig. Inser magin i budskapet.
Och jag känner mig otroligt redo. Att möta Mig och att möta Dig. Tack fina ödla!
__________

– A lizard visiting day after day, and finally sitting in front of my eyes – INSIDE my kitchen. You know that feeling the sensations it want to say something… has a message… I just feel it and had to check out! ”Lizard is a powerful totem animal, it reveals your weaknesses, your strengths and evokes the energy for change. It gives Strength, Power to Renew that which is lost, seclusion from the Ego, face their fears, controlling dreams and to ’move on to the other side’.”
Some Indian tribes believe that lizards can cure sickness and pray for strength lizard in songs. When the lizard meander into your life so it may mean a need to act quickly to avoid danger and be prepared to leave anything behind. ”

I am currently in great change. Or rather, yet another shift. Now a little deeper, more intimate. At present moment am in Thailand and my yogahouse, Samasthiti Retreat. Next week I go on my sixth Course YinYang-Yoga 50 hours with Simon Low. Courses that are always filled with enchanting good knowledge and wisdom. Then I go back to Sweden to pleasingly start my courses in both Samasthitiyoga, Chair Yoga, Workshops, and Retreats to Croatia and Tidaholm. After waiting a healing course for me, in medicine of natur and Shamanic Healing in beautiful Peru. And in between that wonderful Reiki Art III and Reiki Master training at Bönnarpsgården. Due to my own growth and healing, I let myself to be a source of healing to others. Through the most inter precious quality of mind I want to give that divine cure to others. These indentation are just the beginning of something new that will be in my future courses & events. In other words, a very deep change. I have let go of the Fear. Realises the magic of the message.
And I am stunningly ready. To meet Me and to meet You. Thanks fine lizard!

Lizard is a powerful totem animal, it reveals weaknesses, strengths and evokes the energy for change.

O LOVE

O Love, O pure deep Love, be here, be now, be all…
— Rumi

Through Yoga we explore the presence and we can rest in the NOW… Welcome to Samasthitiyoga – updated calendar
(photo from my Samasthiti Retreat Thailand, next retreat/education February 2018)

“O Love, O pure deep Love, be here, be now, be all…” — Rumi

Peace

A nice quote to carry with you, as long and whenever you need.
”There is no path to peace. Peace is the path.”
— Mahatma Gandhi

Peace

Peace

Be the Change

Some wise words for a lovely day like this! Be the change you want to see in the world…OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Our Senses

A blind man told me once ”I am not blind… I still have my nose to smell, my ears to hear, my tongue to taste and my skin to sense.”
– Today I had the privilege to see with all my senses, and grateful also to see with my eyes. I had the opportunity to ’see’ with my skin, the power from the falls that appears is highly energetic. This amazing spot in the south of Luang Prabang, Tat Kuang Si Waterfalls.
A little reminder of trying to use all our senses simultaneous!
Did you now the turquoise color of water comes out of the river flows over many limestone rocks on its journey from the spring, over the main falls and then stepped travertine cascades. Limestones containes high levels of minerals like calcium carbonate, collected along the way reflect light making the water appear to us as a stunning turquoise blue color.

Love from Laos and the waterfalls!
#joinyogareatmoreinfoclickhere

Be

You are Joy

“You’re water. We’re the millstone.
You’re wind. We’re dust blown up into shapes.
You’re spirit. We’re the opening and closing
of our hands. You’re the clarity.
We’re the language that tries to say it.
You’re joy. We’re all the different kinds of laughing.”
― Rumi

Golden

Reiki Healer

After a nice reflection I realise I am now holding my diploma as a Holy Fire Reiki healer. I also got reminded that together we make a difference. To observe my intuition and invite the gift in life.
– Thank you Helena Omfors (Reikimaster/Teacher) and the group as whole.