Soul & Fellow Human

(Eng below)
Visste du att alla events/ceremonier som jag erbjuder på
BLENHEIM RETREAT är mycket kraftfulla för dig som medmänniska på denna jord. Möjligen mycket viktiga dessutom. Kanske du frågar dig… hur kan det komma sig? Jo, om du tar hand om ditt inre, låter dina rötter och medfödda kraft komma till ytan, så kan du ta hand om andra med den kärlek som du har inom dig. Och dessutom kommer du frisläppa stress, skuld, skam, sorg, förvirring och oro kring att du inte är bra nog, plus många andra saker. Ett resultat av din inre frid och som påföljd frihet till alla på vårt jordklot. 
Dessutom är du värd det bästa och den kärlek du är! 
Alltså inget farligt och konstigt! Men kanske du tvivlar och tycker det låter konstigt…?
De flesta människor promenerar omkring utan förbindelse, som att de är sovande fast vakna, de ha tappat bort sin förmåga att se och lyssna. Det skapar för det mesta sjukdom och ångest. Människan är en revolutionerande arter.
Du behöver inte vara sjuk för att besöka mina ceremonier eller healing-behandlingar. Förmodligen känner du dig stressad, kanske har varit med om dåtida trauma eller tidigare utbrändhet, förvirrad över vad som är rätt eller fel, sömnsvårigheter, har smärtor både fysiskt och mentalt. Eller bara vill ta ett steg djupare in i det okända och möjligheten till nya perspektiv och insikter om din rötter.  
Kan jag hjälpa dig? Javisst! Boka in dig på Shamansk healing eller någon av mina ceremonier som både aktiverar och frigör på samma gång.
Gör healing ont? Ibland Ja, vi måste möta våra rädslor och inre smärtor för att kunna släppa taget om dem.
Målet är att kunna leva livet med insikt om vem du är och tillämpa denna befriande känsla för kropp och själ. Den naturliga läkningsprocess tillhandahålls. 
 
Jag som erbjuder dig denna möjlighet heter Anna Brus och har sedan jag föddes haft en autentisk medial läggning. Stängde av min andliga förmåga under min barndom som var fylld av rädsla, tonårstid som var en storm av förvirring, som en följd av många vuxna år av stress, depression och inre smärta.
För cirka tolv år sedan började min pilgrimsvandring tillbaka till min själ och andlighet. En lång och transformerande resa. Yoga öppna upp portar, meditation tillätt min kropp att släppa taget, Reiki och självhypnoskurs gav mig insikter som jag trodde inte var möjligt. Såklart tvivlade jag många gånger. Men gav inte upp. Sakta och tålmodigt började min själ återvända till kroppen.
Därefter blev jag vägledd mot Shamanism som är den äldsta uråldriga andliga teknik och används runt om i världen. Det mest smärtsamma men mest underbara vibrerande upplevelse att få erfara, att sakta sudda ut illusioner om vad som är verklighet och inte. Att sakta fyllas av kraft och kärlek. Att genomgå processer genom medvetandet och ta emot svar som är gudomligare än gudomligt. Att bli ett med sig själv och alla andra. Och som en puffande viskning bara vet jag. 
Har enorm TACKSAMHET till hela min familj som har varit delaktig hela vägen, nära eller på distans. Och alla vänner, elever och andra som bidragit med ert stöd och ljus under dessa år av resande, sökande av kunskap & vishet. En nyckel är att aldrig bli expert, vi är alla elever; sökande, lärande och helande som aldrig tar slut. 
 
Ur denna resa har nu min mediala & healing-kunskap återvänt och är starkare är någonsin. Genom mina guider blir jag vägledd, jag kanaliserar och talar/lyssnar genom hjärta och sinnen. Oftast används vibrerande ljud som Trumma (Trumresa) och det fantastiska Light Language. Light Language (Ljus språk) är ett språk som alla förstår på själsnivå och kan talas genom händer, tal, sång och/eller symboler.
Så våga ta steget! Din resa är din resa, jag och mina guider ger dig support på vägen. Tillåt tiden att visa och intentionen att växa.
Varmt Välkommen, du vackra Stjärna✨ av Universum.
kontaktuppgift här
läs om Core Shamanism som jag praktiserar.
____________________________________
 
Did you know that all my events/ceremonies at BLENHEIM RETREAT are very powerful for you as a fellow human on this Earth. Probably very much important to. Maybe you ask yourself, how come? Well, if you take care of your inside, letting your roots and innate power come to the surface, then you can take care of others with the love you have within you. And besides, you will release stress, guilt, shame, sadness, confusion and worries that you are not good enough, plus many other things. A result of your inner peace and a outcome of freedom for everyone on our Earth.
Besides that you’re worth the best and the love you are!
So nothing is weird and can not harm you! But maybe you doubt and think it sounds strange …?
Most human walk around disconnected, like they are sleeping in a lively way, lost their ability to se and listen. This creates most of the time sickness and anxiety. Humans are a revolutionary species.
You don’t have to be ill to visit my ceremonies or healing treatments. You probably feel stressed, maybe have been involved in past trauma or previous fatigue, grief, confused about what’s right or wrong, sleepingproblems, have pain both physically and mentally. Or just want to take a step deeper into the unknown and be able to open new perspectives and insight about your roots.
Can I help you? Yes! Book yourself on a Shamanic healing or any of my ceremonies that both activates and release at the same time.
Does healing hurt? Sometimes Yes, we have to face our fears and inner pain in order to let go of them.
The goal is to be able to live life with insight about who you are and apply this liberating feeling for body and soul. Our natural healing process is provided.

Anna Brus is my name who will offer you this opportunity. Since I was born I have had the authenticity to be medial. But during my childhood, filled with fear, I turned of my spiritual ability, adolescence stormy with confusion, as a result with many years of stress, depression and inner pain.
About twelve years ago, my pilgrimage began back to my soul and spirituality. A long and transforming journey. Yoga opened up portals, meditation allow my body to let go, Reiki and self-hypnosis course gave me insights I didn’t know were possible. Of course, I did doubt many times. But never gave up. Slowly and patiently, my soul began to return to the body.
Then I was guided towards Shamanism, the oldest ancient spiritual technique used around the world. The most painful but most wonderful vibrating experience to explore, to slowly erase illusions about what is real and not. Slowly fill up with power and love. To undergo processes through consciousness and receive responses that are more divine than divine itself. To become one with yourself and everyone else. And like a puffing whisper I just knew.
I have tremendous GRATITUDE to my beautiful family who have been involved all the way, close or in a distance. And all friends, students and others who have contributed with support and light during these years of journeying, searching for new knowledge & wisdom. One key is not to become an expert, we’re all learners; searching, learning and healing never ends. 

From this journey, my medial & healing-knowledge has returned and is stronger then ever. Through my helping spirits I am guided, I’m channeling and speak/listen through heart and mind. Most often, vibrant sounds are used as the Drum (Drum-journey) and the amazing Light Language. Light Language is a language that everyone understands at the soul level and can be spoken through hands, speech, song and/or symbols.

So please dare take the step! Your journey is your journey, me and my guides give you support along the way. Allow time to show and intention to ignite.
Warm Welcome, you beautiful Star✨ of the Universe!
contact me
read about Core Shamanism as my practise.

Welcome to Shamanism/Healing/Ceremonies at Blenheim Retreat – Skåre south Sweden (photo Ögonblickets fotograf)

Nature is Divine

We have to discover our own truth.
Welcome to Blenheim Retreat – we offer Spiritual retreat, yoga courses, guided meditation, Shamanic healing and Reiki courses/treatment.
Courses/retreat 2019 book to anna@yogabrus.com
Healing/treatment book Bokadirekt.se

Anna Brus, Shamanic Practitioner, KarunaReiki®Master, Certified Yogateacher, Spiritual Guide & Lightworker.

 

Article Local News

A place free from performance, a place for silence and peace @ Blenheim Retreat Sweden.

Thanks to the local paper Trelleborgs Allehanda!

Link to the article

BLENHEIM RETREAT SKÅRE SOUTH SWEDEN

Toplist Blenheim Retreat

Welcome to Blenheim Retreat​ in Skåre South Sweden (a small perfect beautiful harbour village) between Malmö and Trelleborg, listed as one of the best Yoga- Mindfulness Retreat in Sweden.
Thank you SportHälsa​ & everyone who made this article possible🙏🏽

Bookable courses/weekends/treatments within yoga, meditation, Reiki, Shamanism and other essential rituals for recovery, equilibrium and wellbeing.
June 21, Opening Ceremony Blenheim Retreat​, e-mail interest to booking@yogabrus.com

Love & Light, see you soon!

BLEINHEIM RETREAT LISTED AS ONE OF THE BEST YOGA-MINDFULNESS RETREAT IN SWEDEN – ARTICLE MADE BY SPORTHÄLSA®

 

Reiki & Shamanism

Yesterday morning, I woke up with a feeling and clear intuition that my helping spirits wanted to assit a chosen person/client (we call him mr O). I happen to know that mr O a few days earlier had an accident, became unconscious and mr O status is unfortunately coma at the local hospital. I contacted his family members to explain and get approval to give Shamanic Reiki healing (I never give this ’type’ of healing without approval from the client or relative).
First, my inner guide said, Yes! … then doubts… What am I doing… Can I do this? I use to do one to one healing in home environment. I’ve never before given healing in a hospital, in public, in a foreign country, in front of ’audience’ and also to a coma client of another nationality.
Then the inner guide said; Of course you can! Do not doubt! Trust!

The family approved and I started with healing at a distance from my home. It became enormously powerful and I was later told that the mr O pulse had changed to the better.
I then went to the hospital and continued the process of healing…

I am a Reiki Master and also trained in Core Shamanism and I experience a vast sublime power of the combination. I use Reiki to open up and prepare for light, in Shamanism we use journeying (Eastern doctrine calls this Astral traveling) to the non-ordinary reality, we do Extractions (similar to psychic surgery, a method of removing something that doesn’t belong) and then Power and Soul Portion Retrieval, in the end of session I seal with Reiki symbols, vibrations of Light and Love.
I have today continued healing at a distance to Mr O, using crystal and Reiki symbols.

The body and the trauma better be healed before the soul wants to retrieval. My helping spirits support the spirit of mr O to repair body and trauma and then it’s up to the client’s soul if wants to return into the body. Each soul must decide. Within Shamanism and Reiki, we never force someone/something to return, instead letting nature heal and time to show its results. As a healer I am an open channel for spiritual assistance. Always deeply grateful for the guidance, power, light and support I receive from my helping spirits. This method can never harm and always gives supports and serenity in the process.

I want to share this experience with you for two reasons; first to never doubt in yourself, maybe you are a Reiki or Shamanic practitioner (or any branch of therapeutic healing) and I would say trust your practise and try overcome a feeling of uncertainty or lack of conviction. Perhaps need new knowledge from a different perspective, check out my events/yogaretreat/Reikicourse. And soon Samasthiti Thou Art will open up new doors for education within yoga, meditation, spiritual guidance and much more…
Second, if you or someone you know need a Shamanic Reiki Healing session I am here to assist; in trust, confidence and Love.

Light & Love xx/Anna

Reiki.org has a good article about Reiki & Shamanic healing.

Machu Picchu, a moment of awakening and the healing touch from Nature

GRATITUDE

Soon its SPRING and I’m on my way from Asia back to Sweden!
Now planning all my future yoga/meditation/reiki-events/courses and Workshop (a new one in ’Out of Body experience’). For this year I suggest you pay extra attention to SAMASTHITI THOU ART – Yoga Education for You. This Education/School is still a secret, so don´t tell anyone! or tell everyone! It’s in progress and I invite you more in next email, but already readable info on here.

You’ll also find records about upcoming events, so don’t forget to book your yearly yoga, reiki-course, retreat, healing, and I can promise it’s like a ’KICK-OFF’ for your self. Every teaching from me is a moment for you to let go/release from any past blocking and to gain new power of health for your presence and prospective future.

I am deeply Grateful towards you who patiently keep practise yoga with me, for you who’s no longer practice yoga with me but still read my email, to you I haven’t yet met, to my family which share their wisdom & love, for all my teachers who’s been an outer support and all my non-human guides that instruct, and still assist me how to be my self and how to live my life intuitively. It’s also with profound gratefulness I got this possibility in life to share and support you and all other living beings that want to explore my way of teaching, and my opportunity to guide you towards equilibrium and inner peace. I bow in deep gratitude!

Samasthiti Thou Art is a creation of samasthitiyoga/qigong movements, meditation, philosophy, mantra, mudra, chakra, breathework, Initiating, Spiritual guidance, Thaiyogamassage, Reiki, Shamanism and other essential spiritual rituals that educates our mind & support our life-journey. 

– SAMASTHITI ’THOU ART’ – tradition from the Upanishads address you and declare the divine phrase meaning ‘you are’ – referring to the unseen You
Welcome!

LIGHT & LOVE/Anna

Welcome to your yearly Samasthitiyoga/course/retreat – I bow in Gratitude 

Everything is Possible

’WHY’ is usually a question I get from people around me. Why am I doing this? Why am I practising yoga? Why am I meditating? Why do I explore Reiki, Healing and Shamanism? Why am I searching for answers in my consciousness? Why am I doing this inner journeys?

Well the answer is simple but the job is not always easy.

  • I do it for You and the world!
  • You might ask now; how is that possible…?

It all started when I born… I was a pure spirit, as everyone, (thats my belief). Then I had to go the hard school, like many of us humans.

For many years I was exposed by violence, from outer world and by my own mind and thoughts. I lost soul portions, day by day, year by year. I hardly remember my childhood.

Of course I also have had a lot of good life-parts and memories but many years of felling lost and confused. But I did not realise at that time… until I found yoga and meditation. Finally I could feel at home again. A strange sensation… because I was used to feel scared, lost and insecure.

Every day since my first yogasession, around twelve years ago, I have been repairing my own soul. Yoga was the beginning to all my inner exploration, and it showed me the way of truth and the direction towards my Self. Slowly I repaired piece by piece. Now I can bow in gratitude to all my teachers/students/family/friends/life/my self and helpings spirits. Today I am Me.

Nowadays if I feel lost or any others emotional rebounds I happily have tools to deal with what ever comes up. For me its a daily practise and a job that I do with deep passion, presence and humility.

And now, from own experience, many years of yogateacher trainings, meditation, education in Reiki and Shamanism, I can support You and other beings.

My heart says YES! My Spirit says INDEED YEAH! I LOVE to support! I am here to SERVE. I am here to do my best to create more peace within you and also to the world. I Love to do my best to guide your path towards equilibrium and freedom. Naturally, there is not only one way! But I know my SAMASTHITIYOGA/RETREATS is one way.

Do you feel confused or lost? Do you feel disconnected or fearful? Have you been through a trauma, many years of stress, burned out, suffered from longtime illness/pain or other emotional/physical discomfort? Or just a little ’unbalanced’? Or want to do some self development?… the list can be long…

In my Retreats/courses I offer SAMASTHITIYOGA (an energising yogaform to invite a balanced healthy strong body and a tranquil mind), Guided Meditation, Breathe work, Somatic work and Shamanic Reiki Healing.

Please, let me support your presence to invite a brighter and peaceful future.

Welcome to my Yoga/Retreats or/and book a Shamanic-Reiki-Healing session!

Email me anna@yogabrus.com and I answer on working hours UTC+2, 12.00-16.00. No bookings on sms or messenger.

”Remember there are no mistakes, only lessons. Love yourself, trust your choices & everything is possible”

LIGHT & LOVE /Anna

Spiritual Awakening

”Spiritual Awakening is not a destination. It simply a part of Life itself”

I love to travel, and the last ten years has been mostly inner traveling. Nowadays I can stay in both worlds simultaneously and allow my light to shine. To awake is to walk peacefully on earth. To be totally satisfied with what is. In this present moment. To observe my body and mind, control my thoughts, clear old dust, fear and demons, and invite my emotions to igniting guide me through the mystery of life. Like One big Love!

This photo is an awakening memory from last year visit at the Monastery close to Yogaretreat Ciovo Croatia. This year we welcome you first week in June and also in mid September. During your stay in Ciovo You will have a visit at the Monastery.

Next week I start my journey towards Peru. Healingcourse in the Amazonas and Anderna to meet shamans and Mach Picchu. I will turn off all contact with the outside world and social media. To see and hear you again after May 7th.

”We wander for distraction, but we travel for fulfillment.”

We Need Love

”Lead us from the unreal to the real. Lead us from darkness to light. Lead us from death to immortality. Aum peace, peace, Aum”

Bring your hands together in front of your heartarea and gently close your eyes. Repeat this Mantra (in english or sanskrit) eight repetitions, after just sit in silence, soft breath and absorb the effect.
We need the Yoga Now! We need to share Love! 

Samasthitiyoga is a balanced fusion of asana, meditation, reiki, mantra, pranayama, mudra, relaxation and lots of Love. Welcome to my yoga!

Chanting mantras 

Saha Navavatu

Saha navavatu (peace) Mantra;
’May we together be protected.
May we together be nourished.
May we work together with great energy.
May our study be brilliance and effective.
May we not hate or dispute with each other.
Om Peace, Peace, Peace.’
– A favourite mantra. It creates such a nice formula of nourishing harmony. Just been away for a 50 hours Advanced TTC at Samahita Retreat with encouraging Simon Low, each day we meet in this ’peace’ formula.
This Manta is one of the Chants we add to our Retreat unity at Samasthiti Retreat and also my other Retreats

(Thank you Samahita Retreat for nice wall art)

Saha navavatu (peace) Mantra